JAK NAS WSPOMOMÓC

„Beatus est, qui prodest, cui potest – szczęśliwy jest ten, kto może komuś pomóc”       

Najczęściej jesteśmy pytani o to:

Czy na TPDGZ można przekazać 1% podatku?

Niestety nie. Nie jesteśmy organizacją pożytku publicznego i z tego powodu nie widniejemy w wykazie OPP uprawnionych do otrzymania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych.

W jaki sposób przekazać darowiznę pieniężną?

Dziękujemy, że jesteś zainteresowany pomocą dla TPDGZ. Darowiznę możesz przekazać na konto:

Towarzystwo Przyjaciół Droszkowa w Górach Złotych

Droszków 29, 57-312 Jaszkowa Górna

KRS: 0000494410

Numer konta: 34 9523 0001 0002 8958 2000 0001

Czy TPDGZ przyjmuje darowizny rzeczowe?

Oczywiście, że tak. Przyjmujemy darowizny rzeczowe niezbędne do realizacji naszych celów statutowych. Aby poznać obszary naszego działania kliknij w ten link. Jeśli chcesz przekazać nam darowiznę rzeczową bardzo prosimy o wcześniejszy kontakt w celu ustalenia, czy w danym momencie jest ona nam niezbędna i będzie przez nas wykorzystana

Czy można wspomóc TPDGZ w inny sposób niż finansowy?

Oczywiście, że tak. Będziemy wdzięczni za każdą pomoc. Możesz:

 • przekazać nam darowizny rzeczowe (szczegóły w pytaniu poniżej dotyczącym tego tematu),
 • przekazać nam kontakty do firm, organizacji , mediów  które zainteresowałyby się wsparciem i współpracą z nami,
 • udostępniać ogłoszenia, wydarzenia  oraz projekty organizowane przez TPDGZ,
 • wspierać nas merytorycznie – dzieląc się z nami swoją wiedzą, pasjami, doświadczeniami, umiejętnościami oraz pomysłami
 • wspierać nas mentalnie, promując naszą działalność w środowisku, które Cie otacza

Co zrobić, aby darowizna przeznaczona została na konkretny cel?

Możesz zaznaczyć to w dopisku bankowym lub skontaktować się z nami telefonicznie bądź mailowo. Jeśli ma to być dokładnie sprecyzowany cel najdogodniejszą formą będzie ta druga opcja.

Twoja pomoc jest przeznaczana na wybrany przez Ciebie cel w:

Tak, właśnie 100% przekazanej przez Ciebie  darowizny przeznaczamy na wybrany cel

O darowiznach i podstawie prawnej

Co to jest darowizna?

DAROWIZNA to pieniądze lub rzeczy, które należą do nas i które przekazujemy komuś innemu, nie chcąc nic w zamian. Podstawowe cechy darowizny – określone art. 26 ust 1 pkt 9 i ust 7 USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH :

 • możemy ją przekazać organizacji działającej na rzecz określonych w ustawie celów społecznych;
 • przekazywana jest w roku podatkowym , z którego się rozliczamy,
 • o kwotę darowizny pomniejszana jest podstawa do opodatkowania;
 • obowiązek sprawozdania otrzymanych darowizn, jeśli były podstawą do odliczenia podatkowego u darczyńcy.

Podstawa prawna

Ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), art. 888
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), art. 26 ust 1 pkt 9 i ust 7

Kto może przekazać darowiznę?

Darczyńcami mogą być osoby fizycz­ne i osoby prawne (firmy, spółki itd.). Stowarzyszenia i fundacje korzystają z ofiarności zarówno jednych, jaki i dru­gich. Mogą także – jako osoby prawne – same przekazać darowiznę innej organi­zacji.

 

Czy, aby przyjmować darowizny trzeba spełniać specjalne warunki

Darowizny może otrzymać każda fundacja i zarejestrowane stowarzy­szenie. Również te, które mają status pożytku publicznego. Darowiznę można przekazać na do­wolnie wybrane działanie statutowe stowarzyszenia.

Podstawa prawna: Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), art. 4

 

Jakie warunki musi spełniać przekazana darowizna?

Darowizny od osób fizycznych:

Zapisy Ustawy o podatku od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) określają, iż można odliczyć darowizny:

 1. Przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie):
  • organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom), o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy,
  • owadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych (niekoniecznie posiadającym status organizacji pożytku publicznego) określonych w tej ustawie.
 2. Przekazane na cele kultu religijnego

Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu. Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji. Zaś w przypadku darowania rzeczy lub usług – dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną.

Darowizny od osób prawnych:

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) określają, iż można odliczyć darowizny:

 1. przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie)
  • organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom) o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy
  • prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznychokreślonych w tej ustawie.
 2. przekazane na cele kultu religijnego

Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 10% uzyskanego dochodu. Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji. Zaś w przypadku darowania rzeczy lub usług – dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną.

Możemy podpisać umowę jeśli darczyńca tego potrzebuje.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), art. 26 ust. 1 pkt 9
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) art. 18 ust. 1 pkt 1 i7, art. 18. ust. 1a i 1c
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), art. 3 ust. 2 i 3, art. 4.

Czy potrzebna jest pismena umowa darowizny?

Nie zawsze. Jak wspomniano, czasem forma pisemna tej umowy jest wymagana przepisami (np. akt notarialny na darowany dom) lub jest potrzebna jednej ze stron umowy z jakiegoś względu (np. organizacja dostała od firmy samochód i, aby go zarejestrować, musi mieć pisemną umowę potwierdzającą otrzymaną darowiznę). Ale często nie ma obowiązku, aby na przekazywaną darowiznę zawrzeć umowę pisemną między darczyńcą a organizacją. Na przykład dla darczyńcy przekazującego pieniądze, który chce skorzystać z odliczenia podatkowego, wystarczający jest dowód przelewu bankowego potwierdzający przekazanie darowizny pieniężnej, a w przypadku darowania rzeczy – dokument jej przekazania oraz dokument potwierdzający faktyczne wydatki związane z tą darowizną.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), art. 888 – 902

 

.

Czy darowizny przekazane przez organizacje trzeba rozliczyć podatkowo?

Jeśli darczyńca chce przekazaną daro­wiznę odliczyć w rocznym zeznaniu po­datkowym, musi mieć dowód jej przeka­zania. Jeśli są to pieniądze – darowizna musi być wpłacona na konto organiza­cji, a darczyńca powinien zachować do­wód wpłaty. Jeśli są to dary rzeczowe – należy mieć potwierdzenie przekazania darów (dokument, w którym powinna być oszacowana ich wartość). Zarówno darczyńca, jak i obdarowa­na organizacja muszą złożyć do urzędu skarbowego deklarację CIT-D, w której podaje się informacje o dużych darowi­znach poczynionych lub otrzymanych w roku podatkowym.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.).

Jak się rozliczamy z darowizn? Co to jest formularz CIT-D i kogo dotyczy?

CIT-D jest formularzem składanym w przypadku otrzymania/ofiarowania darowizny. Obowiązek złożenia tej deklaracji dotyczy:

 • organizacji, które otrzymały darowizny o dużej wartości od podatników, którzy uzyskali prawo do odliczenia ich od dochodu podlegającego opodatkowaniu.
 • darczyńców, którzy uzyskali prawo do odliczenia przekazanych darowizn od dochodu podlegającego opodatkowaniu

CIT-D – darczyńcy odliczającego darowiznę od podstawy opodatkowania

CIT-D to załącznik do rocznej, obowiązkowej dla każdej organizacji pozarządowej,  deklaracji CIT-8.

Obowiązek sporządzania deklaracji CIT-D pojawia się, gdy:

 • wartość jednorazowej darowizny przekracza 15 000 zł,
 • wartość wszystkich darowizn przekazanych jednej organizacji w danym roku przekracza 35 000 zł.

Wypełnianie CIT-D:

 • w części A i B podajemy urząd skarbowy, do którego składana jest deklaracja oraz dane identyfikacyjne podmiotu.
 • w części D wpisywana jest całościowa wartość przekazanych, w danym roku. Wpisywane są tu jedynie darowizny, których wartość przekracza wartości opisane powyżej.

W dalszych polach należy podać dokładne dane obdarowanej organizacji.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), art. 18 ust. 1e i 1f.

Czy, aby otrzymać darowizne musimy mieć status Organizacji Pożytku Publicznego?

Posiadanie statusu OPP nie jest konieczne, aby móc dostać darowiznę. Darowiznę może otrzymać każda organizacja, która została zarejestrowana w sądzie (czyli ma osobowość prawną) – stowarzyszenie lub fundacja. Nie muszą one mieć statusu organizacji pożytku publicznego. Trzeba jednak pamiętać, że darowizna może być przeznaczona tylko na określone cele społeczne, które realizuje dana organizacja i ma je zapisane w statucie. Informacje o tym, jakie to cele znajdziemy w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 4).

Podstawa prawna: Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.)
Ustawaz dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.

Nie znalazłeś odpowiedzi?

Jeśli masz jakieś pytania i nie znalazłeś na nie odpowiedzi to my chętnie ich udzielimy. Możesz do nas wysłać wiadomość bezpośrednio z tej strony.

WYŚLIJ WIADOMOŚĆclear